First Brass, (Europe)

Allan Botschinsky - trumpet, flugelhorn
Derek Watkins - trumpet, flugelhorn
Bart van Lier - trombone, euphonium
Erik van Lier - trombone, basstrombone, tuba


Copyright © 2002-2005 by hepcat1950 TOP last update: March 2, 2005